تورم تولید کننده "معدن" یک درصد رشد یافت

آرشیو اخبار
چاپ مطلب
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۵ نسبت به فصل پاییز، ۲.۸ درصد افزایش یافت.

تورم تولید کننده "معدن" یک درصد رشد یافت

تعداد کامنت : ۰
دوشنبه, خرداد ۸, ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۷
نویسنده : info@30did.com
کد خبر: ۸۰

همچنین شاخص قیمت تولید کننده فصل زمستان نسبت به ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (۲۰۱.۳)، ۰.۹ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در ۴ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۹۵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن) ۴.۱- درﺻﺪ است ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم ۴ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ گذشته ( ۷- درصد)، اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ.

افزایش قیمت در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی در ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺶ "اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی" ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ۲.۸ درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. به طوری که ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ "اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی" ﺑﺎ ۳.۸ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ، از ﻋﺪد۱۹۱.۱ ﺑﻪ ﻋﺪد ۱۹۸.۳رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ۴.۷ درﺻﺪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻫﻨﻲ" ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻫﻨﻲ"، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۵ از رﻗﻢ ۲۵۱.۰ ﺑﻪ رﻗﻢ ۲۶۲.۷ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ۴.۷ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ "ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ" است.

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۵ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺲ" ﺑﻪ رﻗﻢ ۶۹.۰ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ۳.۹ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ۶۶.۴ ﺑﻮده

و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از آن ۰.۱ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺲ" در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۵ نیز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ "ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ" است.

بنا به این گزارش، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۹۵، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻃﻼ و ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ بود. اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﮔﭻ، ﻓﺴﻔﺎت و ﮔﻮﮔﺮد، ﺻﺪف درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

 

برچسب ها:

افزودن دیدگاه جدید